Go-Monday brand logo

Användarvillkor & din integritet

Uppdaterades den 29 Januari 2019

Tack för att du använder Go Monday! Vi förstår att användarvillkor ibland kan kännas lite tunga att läsa. Men de handlar bland annat om hur vi hanterar dina personuppgifter, så ta en stund för att läsa igenom dem. Tack!

Om du har några frågor eller vill veta mer om våra tjänster eller om användarvillkoren, ta gärna kontakt på hello@gomonday.se

Dessa allmänna användarvillkor uppdaterades senast den 29 januari 2019.

Nedanstående allmänna användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Next Big Thing AB.

1.1 Gomonday.se ägs och drivs av företaget Next Big Thing AB, 556901-3369. Next Big Thing AB innehar F-skattsedel och har sitt säte i Stockholm, Stockholms län med adress Tranebergsvägen 78, 167 44 Bromma. Next Big Thing AB kan även kontaktas via e-post: hello@gomonday.se och per telefon: 08-446 81 004.

1.2 Dessa allmänna användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller i förhållandet mellan Next Big Thing AB (nedan “Next Big Thing AB”, “Vi”, “Oss”) och den som har registrerat ett användarkonto eller gjort en beställning på gomonday.se (nedan “Du”, “Din”, “Dina”, “Dig”, ”Kunden”). Användarvillkoren är tillämpliga då Du använder de tjänster som tillhandahålls på gomonday.se och fortsätter, om inte annat sägs i Användarvillkoren, att gälla så länge Du har ett användarkonto på gomonday.se .

1.3 Du är medveten om och samtycker till att Du alltid är avtalspart i förhållande till Next Big Thing AB och att Användarvillkoren är tillämpliga i samtliga fall då Du använder tjänster på gomonday.se. Det gäller även om Du inte själv har betalat priset för aktuell tjänst, t.ex. då Du får tillgång till våra tjänster genom ditt fackförbund eller annan organisation som Du är medlem i. Även om priset för våra tjänster betalats av tredje man är Du ändå bunden av Användarvillkoren. Det ska observeras att Next Big Thing AB inte är bundet av villkor som gäller mellan Dig och tredje man, t.ex. villkoren hos Ditt fackförbund.

2.1 Du är medveten om och samtycker till att tjänsterna på gomonday.se kan komma att förändras från tid till annan. Befintliga tjänster kan också komma att upphöra och nya tjänster tillkomma.

2.2 Gomonday.se tillhandahåller inte någon lagringstjänst. Next Big Thing AB har ingen skyldighet att lagra, underhålla eller tillhandahålla information som Du eller annan lämnat till Next Big Thing AB eller som kommit till genom Ditt användande av gomonday.se, eller på liknande sätt, i vidare mån än vad som uttryckligen anges i Användarvillkoren eller i de särskilda villkor som gäller för respektive tjänst.

2.3 Du är medveten om och samtycker till att Next Big Thing AB samarbetar med externa företag och/eller konsulter för att kunna tillhandahålla tjänsterna på gomonday.se. Det gäller t.ex. drift av webbplatsen, betalning och utförandet av tjänsten.

3.1 För att kunna använda tjänsterna på gomonday.se krävs registrering av ett användarkonto på gomonday.se. Vid registreringen ombeds Du att fylla i uppgifter om giltig e-postadress samt önskat lösenord, alternativt skapa ett konto genom en tredje part såsom t.ex. LinkedIn. I samband med registreringen bekräftar Du också att Du tagit del av och godkänt innehållet i Användarvillkoren. Efter genomförd registrering skickas automatiskt ett mail med inloggningsuppgifter till den e-postadress som Du uppgett.

3.2 Endast person som fyllt 18 år har rätt att registrera sig på och använda gomonday.se. Det är inte tillåtet att registrera fler än ett användarkonto per person. Det är inte heller tillåtet att uppge felaktiga eller falska uppgifter vid registreringen eller skapa ett användarkonto på gomonday.se för någon annan än sig själv. Next Big Thing AB ser mycket allvarligt på försök till identitetsstöld och liknande och sådana försök kan komma att polisanmälas.

Next Big Thing AB tillhandahåller en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Du som själv betalat för tjänster på gomonday.se, men av någon anledning är missnöjd, kan häva köpet och få betalningen åter. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Du inom sju (7) dagar från köptillfället framställer sådan begäran per e-post till hello@gomonday.se.

Vill Du efter den tid som avses i paragraf 4 (Nöjd-Kund-Garanti) åberopa att utförd tjänst är felaktig eller försenad ska Du underrätta Next Big Thing AB om detta inom skälig tid, och senast inom tre (3) månader, efter det att Du märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Om Du reklamerar för sent förlorar Du rätten att åberopat felet (preskription). Reklamationer framförs per e-post till hello@gomonday.se.

6. Personuppgifter (integritetspolicy)

6.1 Samtycke

Du samtycker till att Next Big Thing AB samlar in, lagrar, bearbetar och använder personuppgifter enligt Användarvillkoren. Next Big Thing AB behandlar Dina personuppgifter med största försiktighet och i enlighet med gällande lagstiftning.

6.2 Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av Dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att Vi måste se till att Du som besökare är medveten om att Vi samlar in Dina personuppgifter, hur Vi gör det och varför.

6.3 Dina rättigheter avseende personuppgifter

Du har rätt att få del av den information som Next Big Thing AB har registrerat om Dig. Du har även rätt att begära att den information som Next Big Thing AB har registrerat om Dig ska raderas. Sådan begäran, liksom önskemål om att få del av information om registrerade personuppgifter eller återkallelse av lämnat samtycke enligt denna bestämmelse, ska framföras till Next Big Thing AB skriftligen per e-post till hello@gomonday.se. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och Du hittar mer information om Dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

6.4 Vilka uppgifter behandlar Next Big Thing AB om Dig?

 • Information som Du lämnar till Oss

  I samband med användning av gomonday.se anger Du själv vissa personuppgifter för att skapa ditt konto och för att Vi ska kunna utföra de tjänster Du beställer. Det kan röra sig om exempelvis ditt förnamn, vad ditt ärende gäller, eller dokument som Du skickar in.

 • Information som Vi samlar in från andra källor

  Om Du inte själv har betalat priset för aktuell tjänst, t.ex. då Du får tillgång till en av Våra tjänster genom ditt fackförbund eller annan organisation som Du är medlem i, sparar Vi information om det för att kunna fullgöra våra åtaganden.Om Du använder möjligheten att skapa ett konto hos Oss eller logga in hos Oss genom en inloggningstjänst från tredje part (till exempel LinkedIn), så ger Du Oss åtkomst till vissa personuppgifter som finns lagrade hos denna tredje part. Personuppgifterna som Vi kan få åtkomst till varierar beroende på tredje parten och styrs av Dina inställningar och ditt samtycke. När Du kopplar ett konto som administreras av tredje part till ditt konto på gomonday.se, så samtycker Du till att Vi får samla in, använda och spara information från denna tredje part i enlighet med Användarvillkoren.

 • Tekniska uppgifter och uppgifter om användning

  När Du besöker eller använder gomonday.se, både om Du är inloggad och inte, samlar Vi automatiskt in användarinformation. Sådan information kan t.ex. inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur Du interagerar med gomonday.se, exempelvis vilka sidor Du besöker, vilka knappar Du trycker på, hur länge Du stannar osv. Informationen hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Läs mer under Cookies.

6.5 Varför behandlar Next Big Thing AB uppgifter om Dig?

Vi behandlar Dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Vi personuppgifter i syfte att leverera våra tjänster och uppfylla avtalet med Dig. Vidare behandlas de för att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa gomonday.se och dess funktionaliteter, för att säkerställa kundkännedom, administrera kundförhållandet med Dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Vi behandlar också Dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service på gomonday.se och i marknadsföring. Personuppgifter kan exempelvis komma att behandlas, segmenteras och analyseras för att anpassa information, erbjudanden eller rekommendationer.

Vi använder också Dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med Dig i marknadsföringssyfte. Du kan enkelt avregistrera Dig själv från vidare utskick av den typen genom att klicka på länken i ett utskick.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Next Big Thing ABs berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

6.6 Utlämning av uppgifter till tredje part

Du är medveten om och samtycker till att Next Big Thing AB kommer att överföra Dina personuppgifter till koncernbolag samt till utvalda tredje parter, både inom Sverige och i andra länder, enligt följande:

 • Tjänsteleverantörer

  Här menar Vi utomstående företag och individer som Vi anlitar för att hjälpa Oss bedriva vår verksamhet (såsom utförande av våra tjänster, betalningshantering, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda Dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt Oss. De är skyldiga att hålla Dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

 • Parter som söker personal

  Arbetsgivare och rekryterare kan höra av sig till Oss när de söker personal. Vid sådana tillfällen lämnar Vi aldrig ut Dina uppgifter, utan att Du först aktivt har godkänt det.

 • På grund av juridiska orsaker

  Om Next Big Thing AB eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan Vi komma att dela med Oss av Dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut Dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Beroende på var ovan nämnda Tredje parter verkar i varje enskilt fall, kan det förekomma att personuppgifterna överförs till annat land, även utanför EU/EES.

6.7 Förfogande över material från Dig

Du behåller äganderätten till det material som Du översänt till Next Big Thing AB. Du samtycker dock till att Next Big Thing AB, självt eller genom tredje man, för marknadsföringsändamål, informationsändamål eller för att utveckla tjänsterna på gomonday.se, får förfoga över allt sådant material som Du skickat till Next Big Thing AB. Om materialet används för sådant ändamål förbinder sig Next Big Thing AB att anonymisera informationen så att det inte föreligger någon överhängande risk för att Du identifieras av tredje man.

Rätten att förfoga över material från Dig innefattar rätt att framställa exemplar av materialet, helt eller delvis, och göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik. Det kan till exempel röra sig om att i artiklar lyfta fram “goda exempel”, “före/efter” eller “vanliga misstag”. Du efterger alla krav på ersättning från Next Big Thing AB eller tredje man för sådana förfoganden som avses i denna bestämmelse. Next Big Thing AB:s rättigheter enligt denna bestämmelse gäller utan begränsning i tiden.

7.1 Du informeras härmed om att konsumenter har fjorton dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet om den aktuella tjänsten ingås.

7.2 Ångerrätt gäller fram till dess att utförandet av beställd tjänst påbörjats. För att nyttja ångerrätten kontakta hello@gomonday.se eller använd Konsumentverkets blankett.

8.1 Beställd tjänst utförs till det pris som framgår i tjänsten och på gomonday.se vid tiden för beställningen.

8.2 Betalning sker i förskott och genom användande av något av de betalsätt som Next Big Thing AB erbjuder vid tiden för beställningen. Next Big Thing AB har rätt att vänta med att börja utföra beställd tjänst till dess att Next Big Thing AB erhållit betalning. Kortbetalning sker på ett säkert, snabbt och enkelt sätt genom tredje part. Kommunikationen till tredje part går via en krypterad direktförbindelse (https).

Du garanterar att Du innehar alla nödvändiga rättigheter till det material som Du översänder till Next Big Thing AB. Innehållet får inte göra intrång i någon annans rättigheter, såsom annans upphovsrätt, varumärkesrätt eller firmarätt eller annan typ av immateriell rättighet och innehållet får inte heller på något annat sätt vara lagstridigt. Det gäller såväl text- som bildmaterial.

10.1 Next Big Thing AB äger alla upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter hänförliga till gomonday.se. Detsamma gäller alla rättigheter till källkod och annan information och allt material som finns på eller avser gomonday.se.

10.2 Gomonday.se får endast användas för avsett ändamål. Det är inte tillåtet att distribuera, exploatera eller använda information i gomonday.se. Det är inte heller tillåtet att modifiera, skapa härledningar av, dekompilera eller på annat sätt extrahera eller identifiera källkod som avser gomonday.se. Det är inte heller tillåtet att försöka kringgå på webbplatsen förekommande tekniska skyddsåtgärder eller att använda gomonday.se för kommersiella ändamål.

11.1 Next Big Thing AB kan av naturliga skäl inte garantera att användande av tjänsterna på gomonday.se leder till önskad effekt (t.ex. Att Du får sökt anställning eller uppdrag). Om önskad effekt uteblir efter det att Du använt tjänst på gomonday.se är det alltså inte något som Next Big Thing AB kan hållas ansvarig för. Vidare är Du medveten om att tjänsterna på gomonday.se är komplexa och lämnar utrymme för individuella bedömningar i varje enskilt fall samt att det kan förekomma fel i material som Du erhåller från Next Big Thing AB.

11.2 Du ansvarar själv för innehållet i material och annan information som Du översänt till Next Big Thing AB. Next Big Thing AB är inte skyldigt att kontrollera riktigheten i information från Dig.

11.3 Du är medveten om och accepterar att driften av gomonday.se, och därmed också Din tillgång till tjänster på webbplatsen, kan komma att störas av förhållanden utanför Next Big Thing AB:s kontroll, såsom driftstörningar, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i telekommunikationer, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning hos Next Big Thing AB eller hos någon av Next Big Thing AB:s samarbetspartners. Next Big Thing AB kan därför inte lämna några som helst garantier rörande webbplatsens funktion och tillgänglighet. Next Big Thing AB kan inte heller hållas ansvarig för driftstörningar eller liknande som påverkar webbplatsens funktion och tillgänglighet.

11.4 Du är medveten om och accepterar att fullgörandet av beställd tjänst kan komma att förhindras eller försenas på grund av sådana förhållanden som angetts i föregående punkt. Om så är fallet har Du rätt att kräva att erlagt förskott ska betalas tillbaka. Några ytterligare påföljder kan Du dock inte göra gällande mot Next Big Thing AB.

12.1 Du är medveten om och godkänner att Next Big Thing AB kan komma att ändra innehållet i Användarvillkoren utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Din skyldighet att själv hålla dig informerad om de Användarvillkor som gäller vid var tid.

12.2 Ändringar får bindande verkan mot Dig när de publicerats på gomonday.se. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Next Big Thing AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren och Din beställning till tredje man. Du har inte rätt att utan Next Big Thing AB:s uttryckliga samtycke överlåta dina rättigheter enligt Användarvillkoren till tredje man.

14.1 Om Du bryter mot Användarvillkoren står det Next Big Thing AB fritt att vägra att fullgöra Dina beställningar och att avsluta Ditt användarkonto på gomonday.se. Next Big Thing AB har dessutom rätt till ersättning från Dig för eventuell skada som Dina avtalsbrott medfört, eller kommer att medföra, för Next Big Thing AB. Du åtar dig att hålla Next Big Thing AB skadelöst för det fall Dina avtalsbrott medför att tredje man framställer ersättningskrav mot Next Big Thing AB. Skadeståndet ska försätta Next Big Thing AB i samma ekonomiska position som om Dina avtalsbrott inte hade ägt rum.

14.2 Next Big Thing AB är skyldigt att ersätta skada (förlust) hos Dig som orsakats av Next Big Thing AB genom grov vårdslöshet och som beror på fel i utförd tjänst eller annat avtalsbrott. Ansvaret är begränsat till direkta förluster, i form av utgifter hos Dig, och är till beloppets storlek begränsat till maximalt 100 000 kronor. Next Big Thing AB är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta förluster, såsom inkomstförlust, utebliven vinst, förlorad omsättning, ränteförlust, förlust av data, prisskillnad och liknande.

14.3 Denna bestämmelse utgör en heltäckande (exklusiv) reglering av parternas skadeståndsansvar.

Next Big Thing AB förbehåller sig rätten att, utan att behöva ange skäl, och utan att det medför ansvar för Next Big Thing AB, fritt neka beställningar och Din vidare användning av tjänster på gomonday.se. Det sagda gäller även om Du inte har begått något avtalsbrott.

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren, eller del av sådan bestämmelse, anses ogiltig, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dessas helhet är ogiltiga utan i stället ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Användarvillkoren, skälig jämkning av Användarvillkoren ske.

17.1 Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. I händelse av tvist mellan Dig och Next Big Thing AB ska svensk rätt tillämpas fullt ut avseende alla frågor som rör tvisten och förhållandet mellan parterna. Inte i något avseende ska utländsk rätt tillämpas. Tjänsterna på gomonday.se är utformade mot bakgrund av svensk rätt och Next Big Thing AB kan inte garantera att tjänsterna överensstämmer med annat lands lagstiftning.

17.2 Om tvist skulle uppkomma mellan parterna ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom diskussion och i samförstånd. Om det inte går ska tvisten istället avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Du informeras om att konsumenter enligt svensk rätt även har rätt att få en tvist med en näringsidkare prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

På gomonday.se används så kallade cookies, en liten textfil som sparas i Din dator när Du besöker webbplatsen. Detta görs för att identifiera webbläsare som unika användare, och för att öka användarvänligheten på sidan. Cookies möjliggör också att tjänsten ”kommer ihåg” Dina val i varje steg. Genom cookies kan Next Big Thing AB också t.ex. se hur många som besöker webbplatsen och föra statistik över detta.

Du kan i din webbläsare stänga av möjligheten för gomonday.se att spara cookies. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare Du valt. Om Du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten på gomonday.se och på webbplatsen fungera sämre. Du kan också radera sparade cookies-filer i din dator.