Article

Så får du första chefsjobbet

Kan ditt första chefsjobb vara inom räckhåll?

Du har jobbat några år och känner att du skulle vilja ta större ansvar, lyfta blicken från ditt eget område och vidga perspektiven till att omfatta hela organisationen.

Kort sagt: du vill bli chef.

Den första chefsposten blir lättare din om du har en medveten strategi för att nå dit, liksom uthållighet – vägen dit är stimulerande, men kan också vara ganska lång. Det handlar om att du ska utveckla din egen roll inom organisationen, utan att den skulle gå utanför dina befogenheter.

Det gäller också att byta perspektiv och lära dig att se till hela organisationens bästa. Även om du formellt inte har en chefsroll, och även om du bör undvika att bete dig som en chef i bemärkelsen att du börjar chefa över andra, finns det många delar i chefskapet som du kan börja anamma. Du ska helt enkelt se till att bli det självklara valet när en chefstjänst blir ledig.

Läs även – Så är det att vara chef – är det rätt för dig?

Visa framfötterna

Se till att visa engagemang på din arbetsplats och var den som gärna tar på sig saker även om ingen bett dig – men se också till att vara den som faktiskt får saker gjorda. Kom med förslag och idéer om förbättringar, även kring sådant som faller lite utanför ditt egentliga jobb. Gör det lilla extra och ta på dig mer ansvar än tidigare och visa att du också går i land med det.

Se till företagets bästa

Om du bara tar på dig större ansvar utifrån din egen yrkesrolls perspektiv händer dock inte särskilt mycket. Du behöver lyfta blicken och se på ditt eget och andras arbete utifrån ett organisations- eller verksamhetsperspektiv. Läs gärna in dig på de policys, riktlinjer och styrdokument som finns och för gärna samtal med din chef om vad du tycker borde göras.

Det är också viktigt att inte klaga eller se sig själv som utsatt för ledningsbeslut. I chefsrollen ligger att du måste följa de ledningsbeslut som fattas, vare sig du tycker de är rätt eller inte. Det betyder inte att du alltid behöver vara tyst eller att du inte kan argumentera utifrån din ståndpunkt, men när ett beslut väl fattats är det beslutet som gäller. Hjälp dina kollegor att förstå varför ett beslut fattats, även om du själv kanske inte tycker att det är alltigenom bra.

Gör ett bra jobb

Se till att det du tar på dig också blir genomfört. Gör ditt bästa här och nu och ha inte nästa roll i tankarna. Glöm samtidigt inte bort att du faktiskt inte måste vara bäst på allt, det behöver inte en chef vara.

Var en minichef

Alla organisationer söker efter personer som man kan lita på – se till att du blir en sådan person. Försök att bli den som andra vänder sig till. Du kan bli den personen genom att vara väldigt bra på just ditt specifika arbetsområde, men det handlar också om att vara en god lyssnare, den som tar sig tid när kollegor ställer frågor eller behöver input.

Se även till att bli en person som ledningen vänder sig till. Inför budgetprocessen kanske din chef behöver veta hur lång tid olika moment tar att utföra och behöver då en personlig koppling till verksamheten. Då kan du vara den som chefen vänder sig till. Genom att få en god relation till chefen kan du också bli den som kollegorna vänder sig till när de tycker det är svårt att ta upp vissa saker direkt med ledningen. Se till att på det här viset bli respekterad både uppåt och neråt i organisationen. Då blir du något av en informell minichef. När man sen står inför att behöva införa ett nytt chefsled eller behöver en gruppchef – då ska tankarna falla på dig.

Dina ambitioner är så klart också något som du kan ta upp med din chef till exempel i ett utvecklingssamtal. Gå dock inte direkt på chefsrollen, tala hellre om att du siktar mot en roll med större ansvar: ”Jag skulle gärna vilja ta större ansvar i projekten som vi genomför och bli projektledare”.

Var beredd på att byta arbetsplats

Många får sitt första chefsjobb i en organisation som de arbetat sig upp inom, men det är minst lika vanligt att man får sitt första chefsjobb på en helt ny arbetsplats. Om du känner att du inte kommer vidare inom din nuvarande organisation ska du därför inte tveka att söka dig vidare. I många fall kan det vara bättre att söka sig till en ny organisation där man inte har några relationer sedan tidigare, vare sig till kollegor eller ledning.

Förbered dig för chefsrollen

Ju närmare det avgörande steget du kommer, desto viktigare blir det att du mer uttalat funderar över vad som ligger i en chefsroll. Det kommer du dessutom att behöva vara på det klara med när du väl sitter mitt emot rekryteraren. Det finns flera frågor som du bör ställa till dig själv:

  • Vad innebär det för mig ha personalansvar?
  • Vad skulle det innebära om jag blev chef över mina tidigare kollegor, hur skulle våra relationer påverkas?
  • Hurdan är min ledarstil, hur är jag som ledare och hur vill jag uppfattas?
  • Vilka ledaregenskaper har jag?
  • Vilken typ av team vill jag bygga?

För att renodla ledarskapsperspektivet kring de här frågorna kan du tänka dig in i ett helt annat sammanhang eller en helt annan bransch än din vanliga.

Läs också in dig på det du kan om den aktuella organisationen: vart är den på väg? Vilka maktförhållanden finns inom den?

Det är också en god idé att läsa på om ledarskap, kanske till och med gå en kurs, Många som hamnar i en projektledar- eller teamledarroll får visserligen gå utbildningar, men de handlar oftare om metoder än om själva ledarskapet.

Ha tålamod

Om du siktar mot en chefspost gäller det att ha ett visst tålamod och uthållighet och inte heller vara alltför mån om att få betalt för allt du gör. Du måste göra en del hundgöra och åstadkomma mer än vad som förväntas av dig utan att få någon ersättning för det, åtminstone inte i mätbara termer. Istället kommer du att bli belönad i form av uppskattning – och på sikt förhoppningsvis genom att erbjudas en arbetsledande roll.